09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 5 Nisan 1937 SUYUN KİRECiNİ ACIUĞINI ALAN Banyo ve saç yıkamada, yemek, çay ve meşrubatta, çamaşırda, kalorifer kazan ve borularında, berber salonlarında, otel, hastahane, lâbor»*uvarlarda, buhar kazanları ve inbikierde, boyahanelerde, gazöz, müskirat, deri fabrikalarında ve alelumum sanayide : OLİD UMUMÎ SATIŞ CiHAZlARI; MUSLUĞUNUZUN, KUYU NUZUN KiREÇLİ ve ACI SUYUNU 01 DERECEDE TATLI SUYA ÇEVİRİR. V E B O L i D ile lcireci tasfiye edilmiş su ; Sıhhat, nefaset, iktısat ve tasarruf temin eder. Saatte 250 litreden 15,000 litreye kadar su tesfiye eden portatif ve sabit cihazlar ve tesisat. Talep üzerine broşürler ve mütehassıs derhal gönderilir. Tediyede kolaylık gösterilîr. Cihazların kudret ve tasfiye ettiği suyun evsafı asliye ve tabiiyesinde bir değişiklik yapmadığı Istanbul, Gülhane ve Zürih hıfzıssıhha ve bakterioloji enstitüleri tarafından tevsik edilmiştir. Saatte 250 Iitre tasfiye eden portatif cihazlar, 25 T. lirası isviçrede de Webbolite A. G, in Türkiye vekili V E B O L İ D L İ M İ T E D Voyvoda caddesi 40 42, Galata, Istanbul YERLERİ: Kütahya: İhsan Şerif eczanesi Malatya: Mahmud Nedim ve biraderi Inebolu: Salâhaddin Çelebi Adana; Feyzi Dural Samsun: A . Akcan ve Hamid Firat Aydm: Emniyet eczanesi Bütün su şebekesini tasfiye eden sabit cihazlar, 125 liradan Ankara: Vehbi Koç Ticaretevi. İstanbul: Z . S. Erim, Voyvoda 40 42'Galata İzmir: Şifa eczanesi ve Hakkı Türegün ve Şsı. Sıvas: Yusuf Ünsalan ANADOLUNUN BAŞLICA ŞEHIRLERINDE SATIŞ YERLERİ Usulile ARANIY0R. Eksiltme Biga: Zühtü Zeren, Kurtuluş 4 Kapah Zarf İlânı Bu şaheser güzeliiği yaratan ve koruyan R A Y O L i N Kızılcabölük Belediyesinden: iktidar, gevşekliği, Dermansızlık, Vücut v Dimağın e yorgunluğunda pek müessir v e emin bir ilâctır. Kutusu 2 0 0 kuruş 1 Eksiltmiye konulan iş: Denizli Vilâyetinin Davas kazasma baglı Kızılcabölük nahiyesinin meskun gayrimeskun kısımlarında 100 hektarının hali hazır haritasınm aluımasıdır. 2 Bedel muhammen hektan 18 er liradan 1800 liradır. 3 Şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi C Şehir kasabalann hali hazır haritalarının alınmasına aid şartname. İstiyenler bu evrakı Denizli Nafıa Müdürlüğünde görüp inceliyebilirler. 4 Eksiltme 12/4/937 pazartesi günü saat 15 te Kızılcabölük Belediyesinde teşekkül edecek Encümen huzurunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 135 lira muvakkat teminat akçesi vermesi ve bundan maada aşağıdaki vesikayı haiz olması lâzımdır: 1937 senesi için harita işlerine aid Nafıa îşleri müteahhidlik vesikasını haiz bulunmak. 6 Teklif mektublan yukanda 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Kızılcabölük Belediyesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann nihayet 4 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfınm mühür mumile iyice kapatılmış bulunması lâzımdır. Postada vuku bu lacak gecikmeler kabul olunmaz. (1631) o.oa inceliğincte BEŞİR KEMAL MAHMUT GEVAT Eczanesi Sirkeci Parisli bir kimyagerin keşfi sayesinde rraş oıçümi l {bölün bıçdkkrddn üstündün fÛTANESİ J&dî J&3 Antalya Umumî Nakliyat Türk Anonim Şirketinden Müessesemizin şimdiye kadar muhterem halktan gördüğü rağbetten kuvvet alarak Istanbul ve Ankara halkına da bir hizmette bulunmak üzere Şehiriçi ve civarı nakliliyat servisi açmıştır. Bu şube gerek şehir dahiünde gerek civar yazlık koylere yapılacak ve ambalajları kendi vasıtalarile şirketin şiarı olan ev eşyası naklini C i DD i Y E T Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: Radyolin diş macunile günde iki GÜZEL BİR CİLDE MALİK OLMAK İÇİN MÜKEMMEL BİR TEDBİR defa fırçalanan Meşhur Parisli mütehassıs JEAN DE dişler temizlenir, beyazlaşır, parlar, PARYS'nin uzun ve yorucu tetkikatı ebedî bir hayata neticesinde, bütün dünyada büyük biı ve sihirli bir cazi muvaffakiyet kazanmış olan yeni bir beye mazhar olur. GÜZELLİK KREMİNİN imaline mu vaffak olmuştur. Beş milyondan fazla kadın tarafından kullanılınakta olan bu kremin başlıca hassası chavalandınlmış> olmasıdır ki bu sayede cild hüceyratının teneffüsüne müsaid kılar. Gündüz SİAMOİSE CREME'i tene mat ve tabiî güzeliiği verir, pudrayı bü tün gün sabit kalmasına medar olur ve İdaremiz hurdalığında toplanan gemi ocaklarmdan çıkmış bir miktar yaşhlığın çizgilerini giderir. Cildi toz hurda ızgara ve maden 10/4/937 günü saat onda pazarlıkla satılacaktır. Ta lardan ve siyah kabarcıklardan temizlib olanların şeraiti öğrenmek üzere hergün ve pazarlığa girmek için yuka lemek için yüzü şayani hayret bir Cold rıda yazılı gün ve saatte Levazım Şefliğimize müracaatleri. (1889) Cream olan GECE SİAMOİSE KREMİ ile temizlemek kâfidir. Muvaffakiyet teminatlıdır. Aksi takdirde paranız iade olunur. i NTi ZA M E M N İ Y E T ile ve ucuz fîatla yapacaktır. Muracaat yeri : Istanbul için, Sirkeci Ankara caddesi No 26,28 Telefon : 24220 Santral Ankara için : Yeğen Bey caddesi. Antalya Nakliyat Şirketi Şubesi Telefon : 1821 Daima Radyolin ADAPAZARI TıCARET 1EYVA TÜZ0 ve ondan mütevellid baş ağrılarını defeder. MİDE ve barsaklan kolaylıkla boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir toz olup MÜMASİL MÜSTAHZAR LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY, ve DAHA KATÎ tesir eder. Yemeklerden sonra aüıursa HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK ve YANMA LARINI giderir. MİDE VE BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defe der. MAZON isim ve HOROZ maıkasına dikkat. Küçük şişesi çıkmıştır, fakat büyük sisesi ekonomiktir. INKIBAZ CREME SİAMOİSE Her yerde satılır. SAÇ BAKI I Güzelliğin en birinci şartıdır. büfuTv rahatsılıKları glderir. SUZİU.K, baş ve yarım baş ağr rısı 3 baş dönmesı aba\jgmlıK/) carpıntı, ve smi^den ileri gelen Sinira^rılaruasâbî öksüriiKler,a5abî zayıfl ık,uyKu PETROL NİZAMSahîb ve Başmuharrtrtı Yunvu Nadt ümumî neçrtyati idare eden Yazt /#ton Mudürü: Hikmet Munif Cumiutriuet matbaast FAıZıNf VERİR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle