13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 5 Nisan 1931 GUNUN BULMACASI 1 2 3 •• *• 1 1 • 1 i 1• •1 1 lal 1 !•! 4 5 6 7 8 9 10 Cumhuriyet Çinkografhanesi Fennîn son terakkilerine uygun büyük müessesedir. Renkli ve renksiz her cins klişe imalâtı ve her nevi çinkograf işleri için sipariş kabul olunur. Telefon: 24290. I Emniyet Sandığı ilânları Muhammen kıymeti Lira İki katlı ve on odalı maa700 bahçe ahşab ev Vasıfları ve cinsi Emlâk Alıcılarına 8 Taksitte Satış A D E E S Î Beylerbeyinde Bürhaniye mahalle sinde Halidbey elyevm Bayır sokak eski 2/2 mükerre yeni '36, 36/1 No.h Kadıköy Osmanağa mahallesinde Üç kath yedi odalı kârgir 1400 Kurbalıdere üçüncü sokak eski 11 bir ev veni 25 No.lı Fatih Haraccımuhiddin mahallesinÜç kath altı odalı kârgir 2300 de Mıhçılar sokak yeni Nevşehirli bir ev İbrahimpaşa cadesinde eski 36/38 veni 98 No lı Kartalda Yeldeğirmeni mahallesinİki katlı altı odalı yarım 1000 de Yeldeğirmeni sokak eski 82 yeni kârgir bir ev 997/4 6 No.lı Kartal Maltepe mahallesinde Bağ Üç buçuk katlı altı odalı 2500 dad caddesinde 1179/1181, 73/75 u bahçeli ahşab ev mumî yeni 489/44 132/15 No.lı Üsküdarda Havreddinçavus mahal Üstünde üc odası olan kâr400 lesinde Çeşme sokak eski 6 yeni 4 gir bir dükkân No.lı Bakırköv Sakızağacı Leon veni Üç kat altı odalı ve elek 1000 (Yurdsahibi) sokak eski 5 yeni 9 triği havi yarım kârgir bahNo.lı çeli bir ev Beyoğlu Hüsevinağa mahallesinde Üç bucuk kat altı odalı ve 1500 Fırın sokak eski 11 yeni 15 No.lı elektriği havi kârgir bir ev Fatih Kovacıdede mahallesinde İki katlı dört odalı elektri900 Carsamba sokak eski 13/19 yeni 19 ği havi ahşab bir ev No.lı Mevlevihanekapısı Mimaracem maÜç kath bes odalı elektriği 650 hallesinde Mevlevihane caddesinde havi ahşab bir ev pski 75 yeni 109 No.lı Üsküdarda Altunizade mahallesinde Üç katlı sekiz odalı bahçeli 900 Bevlerbeyi caddesinde eski 36 yeni ahşab bir ev 48 No h Kandillide eski Kandilli veni Hıhİki katlı on üç odalı ahşab 2500 tımvolu sokak eski 42 yeni 25 No.h bir yalı 1 Arttırma 19 nisan 937 tarihine düsen pazartesi günü saat on dörtte Emnivet Sandığmda vapılacak ve gavrimenkul muhammen kıvmetini bulursa en çok bedel verenin üstünde bırakılacaktır. 2 Arttırmıya girmek icin o gün muhammen kıymetin % 10 u nisbe tinde pey akçesile müracaat lâzımdır. 3 Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz sene sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tâbidir. 4 Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotek kahr. (1544) Kaç yaşında götünüyorsunuz? TecrObe gösteriyorkij \\ arasında 7 si yaşlarından j daha ihtiyarp I görünüyorlar. | K 10 kadın. \ arasında 2 si < kendi yaşla \ i rında görii . nüyorlar. JYalmz 1 kadınl ) daha genç f ! görünüyor. | Sebebini okuyunuz: WML İhtiyarlamakla yaş meselesi mevzuubahis değildir. Belki cildinizdeki «Biocel» tabir edilen tabiî ve sıhhatli cevherin mevcudiyeti rol oynar. Cildleri Biocel cevherile zengin olan kadınlar 60 yaşlarında olsabile gene genc görünürler. Cildiniz, Biocel cevherini kaybetmeğe başladığı vakit 25 yaşında olsanız bile ihtiyarlamış görünürsünüz. Kederler ve düşünceler Biocel'i kurutur. Bunun için cildinizi, genc hayvanlarda gizlenmiş cild hüceyratı merkezinden istihsal edilen taze ve saf Biocel'Ie besleyiniz. Bu cevher, cildinizi kuvvetlendirmek ve gencleştirmek hassasına maliktir. Tabiî Bio cel ihtiyatınızı uyandıracak ve cildiniz buruşukluklar, çizgiler, siyah benler gibi ihtiyarlık alametlerinden kendi ken dine kurtaracak ve hakikî de vamlı bir genclik temin ede cektir. Halihazırda Biocel cevheri haiz yegâne bir cild unsuru vardır. O da penbe rengindeki Tokalon kremidir. Hemen bu akşam yatmazdan evvel tatbik ediniz. Sabah da beyaz re gindeki Tokalon kremini kullanımz. Şayani hayret bir netice ile karşılaşacpjcsı nız. 72 yaşındaki kadınlarda buruşukluklar zail olacak 50 yaşındaki kadınlar ancak 32 yaşında görülecek ve genc kızlar ise hiç görmedikleri cazib güzellikte bir tene malik olacaklardır. Muvaffakiyet muhakkak ve teırinatlıdır. Tec rübe ediniz. Memnun kalacaksınız. • 8 9 • I 1 1 • 1 !• • ! !•• •!•! • • BBBJBJBBJBBJBJBBBBJBJCBI İstanbul Posta T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Tdare ıhtiyacı için 50 aded hurç. 25 aded büvük, 40 aded orta boy müvezzi çantası, 20 aded büyük, 10 aded orta boy sürücü hevbesi, 20 aded orta boy 10 emanet çantası ki cem'an altı kalem 165 aded ihtivacm yaptırılması açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 12/4/937 pazartesi günü saat 15 te İstanbul Soldan sağa: Yenipostane binası birinci katta İstanbul Posta T. T. Vilâyet Müdürlüğünde 1 Buğday ve arpa gibi mahsulât, bir müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 3934 dilde «evet>. 2 Evveline bir «acem» ke lira 80 kuruş, muvakkat teminat 295 lira 11 kuruştur. İsteklilerin nümune ve lımesi getirince alaturka bir makam olur, şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere eksiltme gümektublara yapışır 3 Fransızca «nadir», nünden evvel mezkur Müdürlük İdarî Kalemine müracaatleri. (1721) aşağınm aksı. 4 Bir vapur idaresi, fakulte relsi. 5 Kole, bir çeşid pasta. 6 Meşguliyet, mezar. 7 Sayı, alfabenin birinci ve ikinci harfi. 8 Devlet dairelerinden birine mensub is, efcseriya sabahları içtiğiAçık eksiltme suretile satın almacağı ilân edilen 800.000 aded 6 Vz ve miz sey. 9 Bağıslama, daire hademesi. 200,000 aded 20 librelik kâğıd zıvanaların münakasaları 12/4/937 pazartesi 10 Çocuk sahibi olma vazifesi, bir masdar gününe talik edilmiştir. edatı. Nümune ve şartnameleri hergün Malzeme dairemizde görülebilir. İs Yukandan aşağıya: 1 Japonların kendilerini öldürme u teklilerin mezkur günde saat 15 te 45 liralık muvakkat teminat paralarile sulü. 2 Erkek hizmetçi, neş'eli 3 Bir Direktörlüğümüz bması içinde Satm Alma Komisyonuna müracaatleri. (1891) emir, bas 4 Vucuddekı sişkinlik, at "ioşumu teferruatmdan bıri. 5 Eski «bey» in yerine kaim olan, parlıyan. 6 İnadcı. yayla atılan şey. 7 Kokulu bir ot. 8 Esyanm kâğıda sarılmış şekli, bir cins aeac 16/4/1937 cuma günü saat 14 te Sıvas Daimî Encümeninde «68840» lira 9 Tevakkuf mahalli, dumanm cıktığı yer. «38» kuruş keşif bedelli Sıvasta yapılacak on smıflı ilk mekteb inşaatı ka10 Basın ön tarafı, denizde yürüyen bir palı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. nakliye vasıtası. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Vilâvet Daimî Encümeninde her zaman görülebilir. Muvakkat teminat «5183» liradır. Eksiltmiye Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli girebılmek için isteklilerin müteahhidlik vesikasmı ibraz ve bir taahhüdde 7 « 1 2 3 9 10 °n az «50000» liralık bina ve buna benzer inşaatı ivi bir surette yaptıklarım 1 1 B İ İRİAİDİEİRİAİNİE isbat etmesi meşruttur. Teklif mektublarını 16/4/1937 cuma günü saat 13 e kadar Daimî Encümene vermeleri lâzımdır. (1584) 2 U İ F İ A İ C İ I İ K İ » R AİS • İstanbul Telefon Direktörlüğünden: Sıvas Nafıa Direktörlüğünden: 3 4 b 6 7 8 S 10 HİAİFİIİZİBİKİAİMİA AİDİIİMİBİTİAİBİUİR R İ E İ Z İ A İ L İ E İ T İ B SİE AİH ÎİKİAİMİE « İ B İ T • A • • IŞİEİRİİİKB A M u D İ B İ L İ İ IMİOİN L İ YİOİNİB N İ A İ R İ A OİL UİKİBİK AİMİUİS [ İnhisarlar Umum MüH"i»lij6ründen ı Dr. ZEKÂİ MUAMMER ı BAKTERiOLOJi Laboratuarı (Tifo, frengi, sıtma) nın kan muayenelerile teşhisi, difteri, balgam, cerahat, idrar, kazurat muayeneleri ve kanda üre, şeker, kolesterin miktarlarile istenilen aşılar, ve sair biolojik tahliller yapılır. Çemberlitaş karşısında Güzel apartıman No. 4 Tel: 22037 1 İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartnamesi mucibince yaptırılacak «16559» lira «71» kuruş keşif bedelli amele yemekhanesinin inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. 2 Eksiltme 12/4/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat «1241.98» liradır. 4 İhale evrakı «83» kuruş mukabilinde İnhisarlar İnşaat Şubesinden ve Ankara Başmüdürlüğünden almabilir. 5 Istekliler ihaleden en az 2 gün evvel bu gibi işleri muvaffakiyetle vaptıklarına dair resmî vesaikle İnhisarlar İnşaat Şubesine müracaat edip ehliyet vesikası almalıdır. 6 Mühürlü teklif mektubunu ve aynca kanunî ve ehliyet vesikalarmı, muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine mkbuz mukabilinde verümiş olmalıdır. (1646) 600 aded boş bidon: Paşabahçe Müskirat fabrikasında 385 kilo ıskarta çuval: Ahırkapı Bakımevinde 195 kilo ıskarta çul: Ahırkapı Bakımevinde 35 kilo ıskarta ip: Ahırkapı Bakımevinde 447 kilo ıskarta kanaviçe: Ahırkapı Bakımevinde 57 aded eski muşamba: Cibali fabrikasında 30 000 kilo kapak tahtası: Cibali Kutu fabrikasında 3 000 » yamalık çul: Ahırkapı Bakımevinde 3.500 » ıskarta çul: Ahırkapı Bakımevinde 2.000 » yamalık çuval: Ahırkapı Bakımevinde••"***••• 10.000 » ıskarta kanaviçe: Ahırkapı Bakımevinde Dinamo ve teferrüatı: Şemsipaşa Bakımevinde 2396 aded dört köşe imalât tahtası: Boğaziçi depolar grupu 184 » yuvarlak imalât tahtası: Boğaziçi depolar grupu 16 » istıf sandığı: Boğaziçi depolar grupu 150 » saz kutusu: Boğaziçi depolar grupu 160 » imalât iskemlesi: Boğziçi depolar grupu 16 » imalât kalburu: Boğaziçi depolar grupu 482 » imalât sepeti: Boğaziçi depolar grupu 3 » Cccuk karyolası: Cibali fabrikasında 646 kilo ıskarta kanaviçe: Feriye İslemeevinde 583 » ıskarta ip: Feriye İslemeevinde 324 > kınnap: Feriye İslemeevinde 99 Vz » marka bezi: Ferive İslemeevinde 61 » ıskarta çul: Feriye İslemeevinde Yukarıda cins ve miktarlan yazılı ıskarta malzeme 14/IV/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malları görmek üzere hergün hizalarında gösterilen mahallere pazarlık için de tavin olunan gün ve saatte % 15 güvenme paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müra caatleri. (1685) I. Şartname ve plânı mucibince iki ton yük taşıvabilecek (2700) lira muhammen bedelli bir aded kamyonet açık eksiltme usulile satm almacaktır. II. Eksiltme 16/IV/1937 tarihine raslıvan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubavaat şubesindeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. III. Muvakkat teminat (202 50) liradır. IV. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ve plânile lüzumu olan izahat İnhisarlar Satış şubesinden alınabılir. V. İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (1796) 1 Muhtelif eb'adda, «1,143,000» aded şişelere mahsus kapsülün pazarlığı 12/1V/1937 tarihine raslıvan pazartesi günü saat 16 ya talik edilmiştir. 2 İsteklilerin şartname ve nümunelerini görmek üzere hergün. pazarlık icin de tayin edilen gün ve saatte "c 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta f Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (1850) * .. * ^t Ç i L L E R ve L E K E L E R KANZUK Balsamin Eksiri ile tamamen zail olur. Çünkü ASPİRİN senelerdenberi her türlü soğukalgınlıklarına ve ağrılara karşı fesiri şaşmaz bir ilâç olduğunu isbat etmiştir. A S P İ R İ N i n fesirinden emin olmak için lülfen kasına dikkat ediniz. marBinlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektub yazanların mü şahedeleri, kendilitnnden gelen en kıymeti delil lerdir: (Yüzümde erçenlik ve kücük delikler icerisirtde bir takım swilceler oldupundan iyi bir cilde malik deHlim. Birçok kremler kullnnfiiktan sonra nihovet Tokalonda karar kıldtm.) D. S. No. 4. M... İzmir (CHdim çok arızalt ve sarkıktt, bu h"l, beni yaştmdan do^n fozla çös termek*e iJi. tste altı aydtr Tokalon kullantyorum. Memr*uniyetfe itiraf ederim ki bv mv^det zarfında diizpîin, bevaz ve f'zze h:r cilde sahib ol • dum...) S. Ca^df"«i, D.. Tüccarı Y. A. M. Eskişehir Bu mektubların asılları dosyalarımızda saklı dır. 4SPI BAYER Kanzuk Balsamin Eksiri cildi yumuşatır, mat ve cazib bir ten temin eder. İngiliz KANZUK eczanesi BEYOĞLU İSTANBUL EALSAMIN Kartal Malmüdürlüğünden: Muhammen kıymeti Cinsi Lira K. 633 M2 arsa 633 00 32 M2 arsanm 14/40 hisse • 50 00 Yazlık mesire Güzelada Pendik 60 Biı vaz mevsimahalli olarak «Pavliadası» mi icar 5732/23 461 M2 arsa Bağdad 230 50 1018/30 22056 M2 arazi Çayırlar Kartal 551 40 > 16542 » 413 25 7352 » 183 80 Salihin kahvesinde bilârdo 100 00 «3 ıstaka mu Maltepe Çarşı hafazasile be raber» Yukarıda yazılı mallarm hizalarında gösterilen kıvmetlerle 19/4/937 cumartesi günü saat 10 da satılacaktır. Satış bedelme istikrazı dahilî ve Tc 5 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Taliblerin T 7.5 pey akçelerini hâmilen satıs günü Kartal Malmüdirivetinde müteşekkil Komisvona müracaatleri ilân olunur. (1809) Mevkii Kartal Sokağı İstasyon Üsküdar C. No. Bilâ 55/275 l 1STANBUL Tahmin bedeli Lira 1100 Yatak 840 Nevresimli vorgan 31 mart 1937 tarihinde toplanan his 280 Kılıflı yastık larlar umumî heyetinde şirket serma2220" iinin onda birınden fazlasmı temsil eArnavudköy Sarrafburnunda kâin okulumuz ihtivacı olan vukarıda cins, den hissedarlar müzakeratın on beş gün miktar ve tahmin bedelleri vanlarında vazılı eşya 19/4/937 pazartesi günü saat 15 te ihalesi vapılmak üzere açık eksiltmive konmuştur. İlk teminat 166 sonraya talıkım ticaret kanununun lira 50 kuruştur. İsteklilerin teminatlarını yatırmak üzere hergün İstanbul 376 ncı maddesine istmaden taleb etmiş Erkek Lisesi binası yanmdaki binada Yüksek Mektebler Muhasebeciliğine olduklarmdan, umumî heyet 22 nisan ve şartname ile nümuneleri görmek üzere de okulumuza basvurmaları ve 1937 tarihinde saat 16 da müzakerat ic ihale günü de şartnamede vazılı belgelerle birlikte Yüksek Mektebler Mu hasebeciliğinde toplanacak olan Komisvonumuza gelmeleri bildirilir. (1786) rasına karar vermiştir. Türk Emlâk Şirketi 1LAN Nafıa Fen Okulu Satınalma C İ N S İ Miktarı Aded 100 120 160 Komisyonundan: Haydarpaşa Lisesi Satınalma Komisyonundan: 8 nisan 1937 perşembe günü saat 15 te İstanbulda Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak Komisvonda 1314 lira 85 kurus bedeli keşifli Havdarpasa Lisesinde yapılacak tamirat işleri pa zarlık usulile eksiltmive konulmuştur. Mukavele, eksiltme. bavmdırhk işleri genel ve hususî ve fennî şartnameleri, keşif hulâsası ve buna müteferri dığer evrak Haydarpaşa Lisesinde görülebilir. İlk teminat 99 liradır. İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş vaptığına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Direktörlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ti caret Odası vesikalarile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (1879) Emsalsİ7 ilâçtır. Sinire hal^akana teessürle bayı>anla ra 20 datruası hayat verir. 31 mart 1937 tarihinde vuku bulan içtima için dühul varakalarına mukabil verümiş olan rey pusulalan bu ikinci içtima için de muteber olacaktır. İdare Meclisi İstanbul 5 nisan 1937 Diş tabibi P. T. T. Umum Müdürlüğünden: P T. T. İdaresinde münhal 35 lira aslî maaşlı Fen Müfettişi veya mühendis muavinliklerine 788 sayılı memurin kanununun dördüncü ve 2772 savılı P. T. T. Memurları kanununun ikinci maddelerinde vazılı vasıfları haiz olmak şartile Üniversıtenin Elektromakanik şubesi mezunlarmdan dört kişi alma caktır. Bu şeraiti haiz olan taliblerin İstanbulda P. T. T. Müdürlüğüne Ankarada U. M. Muamelât Müdürlüğüne müracaatleri. «766» (1791) BOZKURT İSinir hastalıkları mütehassısı Cağaloğlu Kapalıfırın karşısı No. 24 Kemal Osman ıTeleton: 22666 DOKTOR Dr. ıHSAN SAMi Paris Darülfünunundan mezun Caçaloçlundan İstanbul Beledivesi ^•™ karşısına nakletmiştir. MEHMED RiFAT ÇARPINTIYA NEVROL Gonokok Aşısı Belsoğukluğu ve ihtilâtlarına oek tesırli ve taze aşıdır Dıvanvolu | Sultanmahmud türbesı No
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle