16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sjiyın ögrenci Ve/i/eri.' Okuldaki jauunuzun en buyuk yardmcısı ANSİKLOPEDİSİ'dir. Son Fosikülii d5m<i) Çıktı. GUVEN BASIM <n YAYtNEVI . Istarbul ÜLKÜ OKUL 48. yil, 16846 umhurive Kurucusu: YUNUS NADİ' Tclgraf ve mekttıp adresî: Cumhurıyet îstanbu) Posta K'itmn tstanbul No 546 Telelonlar: 22 42 90 22 42 9ö 22 42 9 1 ' 22 42 98 22 42 99 30 Demirel, Koçaş'a cevap verdi «Bu zat, Parlamento'nıın hür «Her atılan çamıır leke bıruksaydı lekesiz kimse kahnazdı» iradesine tasallutta bıduıulu» "KOCAS. HANGİ HAKLA HANGi EVİN SAHİB1DİR., ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) A.P. Genel Başkanı Süleyman Demirel, Başbakan Siyasî ve Idari tşler Yardımcısı Sadi Koçaş'ın öemecini dün bir demeçle cevaplandırraıştır. Demirel, cevabında «Hangı bak la, hangı evrn sahıbı oldugu bı linmeyen bu lat, parlamentonun hür İradesine parmak himayesı tabiri lle tasallutta bulundu Bu şaşırtıca degıldır. Vatandaşm rey hakkına ınancı olmadığı her kes tarafından büınen, okuma yazma bılmeyene rey hakkı ta~ nınmasmı istemeyen bir eihnl yetin mUmessıli olan bu zatın millete ve parlamentoya hümıet edeceği beklenemezdı» demekte dir. Demirerın cevabı aynen şöyledır: «Ba«bakan Siyas! ve Idarî tşler Yardımcınnm TUrkiye rsd yoları vasıtasıyla baş haber ola rak kamuoyuna açıklanan beyanatmı dınledim. Zıhnıyeti, tu tum ve davraruşı, kışiliğı herfces çe çok lyi bılmen bu şahsuı bu beyanatını asla yadırgamadım Şayet resmî bir hüviyeti olmasaydı kendisıni muhatap almaz cevap vermek ibtiyacını da duy mazdıra. Bu beyanata mesnet alınan A dalet Partısı Temsılcıler MecU smde vaptıgırn çhruşme memlfr ket meselelert ıle ılgilıdır Böy le bir gonlşme ıçın kimseden t tia ataıak ihtiyac veva mecburt (Arkası Ss. 1. Sü. 6 da) Türkiye, 1972'de haşhaş ekimine AMERtKA'Niy İSTEĞM KABUL EDE\ BIR AÇIKLAMİ YAPMASl BEKLEMYOR. EKtCtLERE TAZMtNAT VERİLECEK son verecek Dzgen ACAR ANKARA Bakanlar Kurulu, «Turkije'de, 1912 sonbahanndan itibaren hasbaş ekımi ve afyon üretimini kesin olarak» yasaklamıstır Bakanlar Kurulunun bugun Resmî Gazete'de yayımlanacak kararnamesme gore, bundan zarar gorecek koylulere Tarım Bakanhğının ongoreceğı oranda Toprak Mahsulleri Oüsince tazrmnat venlecektir. Yıllardan beri Türic hukümetı ıle Amenkan hükumeti arasmda yapılan gdruşmeler, Enm hükumetırun ışbaşına gelmesiyle son 3 ayda yoğunlaşmıştı Bu müzakerelerın sonunda Türk hükumeti, Amertkan hukumetınln teklıfini kabul ederek Tıirkıye'deki haşhaş ekımirü ve alyon uretunını tamamen ve kesin olarak yasaklama karanru dün almıştır. Bugun Resmî Gazete'de vayımlanacak olan 7 2654 sayı ve 29 61971 tarihlı Bakanlar Kurulunun yasaklama ile ılçılı kararnamesı, o^etle soyledir: A Wi yıl" Sonbaharından Itlbaren halen ekim japılmakta olan 7 ilden 3'unde haşhaş ekimi ve ureümi yapılmayacaktır. Yasaklanan ilier Denizli. Uşak ve Km. ja'nm Akşebir, Ilgız Doğanhlsar ve Bcyşehır ilçeleridlr. Geçen jıl bu illere yasaklama kalan bildirilmlştl. (Arkası Sa. 1, Su. 1 de> POLİTİKACI GEL BÎRAZ DALGA GEÇELtMî. Enflâsyonu önlemek için tedbir aranıyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Enfiasyonla mucadele konusunda hukumetın bazı tedbirlere basvuracağı ve bu arada bazı mevcut etkenlenn enflâsyon egılımını onleme yolunda etkıde bulunduğu oğrenılmıştır Uzmanlann bellrttıglne gore, şu unsurlar enflasyon eğılimini Irenlemektedır £ Kredi artıç hmnrn geçen yıl» kıyasla yataşlaması ve me\dnatın kredıden daba fazla bir oranda artıs fostermesıdir. Kredıye olan talebın azalmasi, itbalat teminatlannın serbest btrakılmasından dofmakta ve bn vadelı roevduata dönmekte. dir. Bu dnrnm enflâsyonun kay naklanndan bırini ortadan kaldınnaktadır. I Hükümet, işçi ve işveren temsilcileriyle işbirliğine gir/fecek AP içinde mücadeleye devam edecek • «Genel Başkanı Keramet buyurdunuz diye tasdikle mükeUef değilizn.» ANKARA, (Cmnburivet Bürosn) AP Merkez Temsilcıler Meclı sınde, Partıden ıhracı istenen Ankara MıHetvekılı Aydm Yalçuj dun bu konuda yaptıfı açıklamads, «Genel Başkan ve yörüngesındeki bazı kımseler Partıden ozaklaştınlmam ıçın bır adım attıkları takdirde bunu tevekkülle kar çilamak niyetinde değılım» demıştır. Parti ıçınde Genel Başkan ve yonetıcüerin tutumuna karşı gı nştığı mdcadelede Başbakan Yar dımosı Sadı Koçaş'ın son demecının ne gıbı bır etkı yaratacağı şeklindeki bır soruya karşıUi YaJçın şoyle cevap vernaiştır «Türldyedeki olaylann gelişmesinin AP'yi uyandırmaya yardım edeceğî kanaatindeyim. Benim tonksiyonom ba gtlişmeler mava(Arkası Sa, 1. Sü. 3 de) Yalçifi, bir geçmışi bulanan Darüşşafaka Lisesinin giriş «ınavlan, 'dun 500'ü kız, 1750 ogrencinin katılmasıyle yapılmıstır. Tetim, oksüz ve >oksul ılkokul mezunlanm kabul eden okula, bu yıl modem bır bına eklenmis, kız ogrencilerin de yatılı okuma olanağı sağlanmıştır. Bu donem okula 104 erkek %e 100 kız öğrenci alınacafı tahmin edılmektedır. Test usuluvle vapılan sınavda, tyi puan tnttnranlar, sağlık kurulundan gecmldikten sonra okula kabul edılmektedır. îngılizce egitım vapan bu okulda, sınıfta kalmak ol. madığından, tek dersten kalanlar bıle okuldan uzaklastınlmaktadır. Bn yüzdtn başan nispetı genel olarak yuzde 95, bazı sınıflarda ıse \uzde 100'dur. İthalâttaki fazlahk (5) îthalattakı fazlahk deflâsyonist bir baskı yapmaktadır Bundan dolay» pıyasada her hangi bir darboğaz ortaya çıkmadığmdan enflâsyonun ıkıncı bir kavnağı da pıyasada etkısını olutnlu olarak gostermektedır. (Arkası Sa. 1, Sü. 2 de) Bafa'da köylülerin balıkçı barınakları yakıldı ':z:::L: çıkardıjrı IZMİR, (Cumhuriyet Haber Servisi) Serçın ko\lulerıne ait balıkcı barınaklarından bazıları, oncekı gun kımlığl saptanamajan kışılerce >akıhnca koyluler ıle Bafa golu dalyanının sahıbı Özbaslar arasında gergınhk ıyıce artmıştır Serçın koylulerı Özbasların bekçısı olduğunu soj ledıklerı Abdurrahım Kajaoz ıle kardeşı Huse^in Kayaoz'un sılahh baskın sonunda balıkçı barınaklarını jaktıklarını one surmuşlerdîr. Serçınde, olayların gergınleşolayla ılgılı şu açıklamayı yapmesı uzenne Soke'den koye bu jandarma mufrezesı gonderümış tmştır tır. Koylulere aıt balıkçı bannak•Olay basirtir Buyutülmeye ge lannı yaktığı ıddıa edılen Huserek yok. Sılâhlı bır çatışma çıkyın Kayaoz, Savcıhğa venlmış, raamıştır Abdurrahim Kayaoı \e Huseyin Kayaoz. Ozbaşlarm dalancak sorgusu sonunda serbest jan bekçUeridır.» bırakümıştır Kardeşı Abdurrahım Kayaoz ıse yakalanamamış Serçınlüerle, Bafa gölunun saür. hibı olduklarını ıddıa eden OzSoke Kaymakanu Fuat BOgin (Arkası Sa. 1, Su. 2 de) öne suriılüyor ANKARA, (Cumhuriyet Böroso) Tabu Senator Ekrem Acuner m hakıundakı suçlamalardan ötürU yasaına âokunulmazlığının kaldınlması yolunda karar veren Cum hunyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun bu konudakı raporu, karara rnuhalıl kalan üyelenn muhaîefet şerhlerl ile bırlıkte Genel Kurula sunulmuş tur. Muhalıf üyelerden yainız AP Sakarya Senatoni Mustaia Tığh' nın muhaîefet şerhi raporda yer almıştır. Tıglı Komisyon raporundaki ımzasının altında «karara muhahfım Soz hakkım sakhdır» demekle yetınmlştır. Anayasa ve Adalet Komısyonu raporunda ele alınan konular «ısnadın ctddıyeti, talebın maksatlara dayalı olup olmadığı, soruştur (Arkası Sa. 1, Su 8 de) Acuüer ile ilgili Komisyon kararı Senato'ya geldi J IE1T, zomfı bîfetferî hazırlıyor Enerji ve Tabıî Kaynaklar Ba fcan'ığı tara&ndan onaylanan ve Perşembe gunu yürürluge gırecek olan IETT otobıis ve troleybus yenı fıyat tanlesıne göre bıletler duzeltılmeye başlanılmıştır. Idarenın elınde dort aylıit bılet stoku bulundugundan, bu sure ıçmde, üzen damgaianıruş bıle*ter kulUuulacaktır Bu arada yenı tanfeye gore ıdare tnatbaasında bılet basımına başlanılmıştır. ÎETT jetkılılen, jenl zamlı ta rüeje ra^Tnen ıdarenın yılUk zara nmn 60 mılyon lırayı aşacagını ^ bıidırmışlerdır Buna karşılık, i Bakanlık yetkilılen, zarann kapa tünusı ıçın ıdareye daha rasjo nel çalışma ve tasamıfa najetı tavsıye etmışlerdır (Atkast Sa. 7, Su. 2 de) ATVTtRK KIX LtSEhl ORTA, SVtNTE PÎLCHEEtE VE KIZ ORTAOKULU CtRtS SINVVLARIM ERIM INÖNÜ GORUŞMESI g f ™ , ^ SİNEMA DÜNYASINA IŞIK TUTAN BİR YAZI DIZİSI G«nel Başkanı îslnet Inönü'ye Çankaya'daki ftbancı Konnklar Köşkünün yanındaki evınde bir öğle yemeği venniş ve Anayasa değisıklıfi ile ılgih kanun taslağını gorâşmi^lerdir. Foto|rafta, Inönü, köşke yemeğe gehrken gorulüyor inönü: "Erim'in Anayasa değişikliği ile ilgili sözlerine aklım yatıyor,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) BİR MEVSİM BÖYLE GEÇTÎ Basoakan Nıhat Enm dftı CBP Genel Başkanı tsmet Inönu'ye Çankasa'dakı Yabancı Konıklar Koskunun yanındaki evınde bır | oğle \ emeğı \ erml? Anava»a değişikliği ıle ılgıü teklıf taslağının goru^uldugu jeraekten s«ıra tnonu, «Her zamsn oldugu gibı, mutabık kaldık. Başbakantı Anayasa değışlkligl ile ilgili anlattıklan aklıma yatıjor» demıjir Enm ıse, goruşmeden sonra, «Anayasa degısikhğım basarı ılesona erdireceğimız hnsnsundaki dmitler bugun kuvvetlendi» seklude konuşmuştur Erım, aynca Anayasa deKlsıkhğı ıçın hazırlanaıak kanun değışıkhğı tekhfıne parlamenterler arasında ımza to^anmasına Temmuz ayımn ılk gunlerınde j başlanscağını sozlerıne tklemıştır j Saat 12^0 da Yabane Konuklar Koşkune gelen Ismet înönü kp | labalık bır gazetecı kılesıyle karşılaşmıstır «Zıyaret hedefi ne I İJıracatta başarılı sanayicüer açıklandı Jstanbul Sana\i Oda>ı, dün Hilton'da dfi. zenledığı bır toplantıda, sınai ürün ihracatında basarı gösteren 92 sanayı kurulnsuna madalva ve tak(Hr belgeleri \ermı«. tir. Fotoğrafta, ihracatta basarı gosteren sanaj ıcılerden bır p. [Haben 5 sa> ATIUÂ DORSAY Yanndan itibaren CUMHlİRÎYET'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle