09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
FUAT (FB) ERGÜN (GS) (FB) ATHAN (GS) Türkiye liginde büyük heyecan IGNACE MOLNAR DtYOR Kt: enerbahçenin Teknık DırektSru Ignas Molnar bugünkü maç hakkında soyle konu«muştur: «Galatasaray heı zunan bize karsı lyi oynar. Bugünkü iyl top oynayaeak blr rakibe karjı hanrlandık. Boyle büyuk maçlarda Fenerbahçeye hep gıivenim v»rdır. Geemlf kötü talihlerl nnutnp bugün İyl btr tonuçla taraftarlanmızm yüzünü gfaldurmek Istiyoruı. Bundan da ümiUiyim.. F enerbabçe maçı kazanırsa bu bir dönüm noktası olacaktır. Fenerbshce mağlâp oldugu takdirde, Fenerbahçe eamiası bırçok yeni hidiseye gebe olacaktır.» Bu, Fenerbahçelılerın a'ev maçtan 24 saat once dusunduklen ve •oyledıklerı Fenerbahçe bu dev maçı bir kilıt maçı olarak gormekte ve şampıyonluk yolunda Beşıktaş'ın ardına duşebılmek ıçın muhakkak kazanmak azmındedır. Ancak teknık yoneticıleri derin derın duşund"üren bır mesele vardır ki, o da, sakat futbolculardır. Butun bunlara rağmen kaptan Şeref'ın forvette yer alması takımın morali uzerınde büyuk tesir yapacaktır. Ancak cezalı olan Ercan'ın yenne özer'in oynatılması bir handıkap olacaktır. Fenerbahçe'nin bugun sahaya çıkaracağı muhtemel tertlp su şekildedir : «Hazım (Yavuı) özcan, Numan Selim, Yılmaz, özer Ogün, Şeref, Nedim, Fuat, Abdullah.. F FENERBAHÇE'DE F.BAHÇEG.SnRflY firk fntbolaııdaki ezelî rekabetin 203 üncü randevnsu bugun saat 15'de AU Sa ml Ten stıdanda olacaktır. Fenerbahçe ıle Galatasaray bugun yapacaklan lig maçında lider ve geçen yılın sampıyonn Besiktası tek bırakmamak için galibiyeti kendi taraflarına çevirmek için büyük gayret sarfedeceklerdir. Bn maç için günlerdenberi hanrlanan taraflar dev maçı kamp ta beklemisler ve söz düellosuna devam etmislerdir. Ligin bu dev maçını Türkiye Fntbol Federasyonuna baflı hakemler idare edeeeklerdir. I BVLENT EKEN DİYOR Kİ: GALATASARAY'DA M ^»latasarayın mağlubiyeti hiçbir gey ifade etmez. Fakat bir galibiyet samkpiyonluktakı iddiamııı kesin olarak ortaya koyar.» ''Galatasarayın bır gun oncekı duşuncesı bu . Kampta maç saatını beklıjen Galatasarayın bugunkü kozu jıne Metin olacaktır. Galatasaray kâğıt uzerındekı tahminlera'e rakıbme nazaran daha avantajlıdır. Zıra Sarı Kırmızılı ekıp daha oturmuş ve daha anlaşmış bır ekıp olarak gozukmektedır. Ancak San Kırmızılı futbolcuların sahada nasıl bır ojun çıkaracakları kesm olarak bılınmemekle beraber, buyük maç takımı huvıyetını her zaman koruyan Galatasarayın sahadan 1 veya 2 puvanla ayrılması surpnz sayılmıyacaktır. Galatasaray bu maça muhtemelen şu tertıpte çıkacaktır : «Yasin Gökmen, Dofan Onnraal, Talât, Turan Yılmaz, Ergfin, Ayhan, Metin, Ufnr». G alatasaraym tam yetkili antrendru Bulent Eken bugunkü maç hakkında şoyle konuşmuj tur«Fenerbahçe her zaman bize kar fi iyi oynayan bir ekiptir. Galatasaray olarak bu maça i\i hazırlandık. Kazanmak istiyoruz. Yalnız âdetimiz dışarıda değil sahada konuşmaktır. Bugun Sarı Kırmızılı çocuklarımızın ijl blr oyunla sahada alacaklan netice ile en İyl eevabı vereceklerinl umuyo aııııııııımıııııııııı ıııı Sırrı âcnrın ağobeyi ''Olimpiyat Komlesi Uveleri değlslirilmeli,, tiedi ııııınnnııınnıııninınıııınııııınııınıınnıınıınınnınHinıııııınınınııııııııııııııııı ıııııınıııııı »•••••»»»» Yalovada dün Sırrı /lcar'm attı için sessiz yütüyüş yapıldı M Göztepe :3 Stad: M Mayıı Hakemler: Omer Karadag (5), Nâzım Nacar (5), Omer Lutfl Tuncer (5) GÖZTEPE: Ali (6) Mehmet (6), Çağlayan (5) Huseyin (61, Mehmet (7), Nevzat (7) Xihat (7). Ertan <8), Fe>zi (6), Gursel (7), Halil (S). PTT: Cavit (5) Yetik (5), Aydm (4) Ekrem (4), Enver (5), Yusuf (5) Metin (C), Zeki (S), Feridan (6), Altan (5), Köksel (7). ANKARA Goztepe, Ankaradaki lmtıhanını iyı verdi ve tehllkell P.T.T. yı 3 X yenmeyl başardı. tlk devre golsüz blteceğl beklenırken 44 üncü dakikada Ertan genden gelen paşa daldı ve llk golü çıkardı. 10. tkınci yarıda P.T.T. çok gol porisyonuna girdıyse de değerlendlremedl. Zekl çıkü, Attılâ gırdl. 66 ncı dakıkada Fevzi, Nıhadın pasmdan durumu 20 yaptı. 76 ncı dakikada P.T kaıambolden Koksal vasıtasıyle bır gol kazandı. Maç Nihadın 87 nci dakıkada otüğı üçüncü golle 31 bitti. Vural SAYGILI Burhan Felek : "Türk sporu büyük acz içindedir „ dedi T • TALOVA, * (HA) ıllı gureşçi, Avrupa şampıyonu Sırrı Acar aleyhıne Turkıye Mıllî O ımpıyat Komıtesı Konseyı tarafmdan vcrılen Olımpık boykot kararının tesırlerı Yalova'da buyuk tepkılere yol açmıştır. Dun sabah bütun spor kuluplerı de dahıl olmak uzere CumSessiz yurujuş yapan gosterı hurıvet Alanında toplanan halk, topluluğu, Cumhurıyet Alanınellerınde dovızler olduğu halde dakı Ataturk Anıtına çelenk komıtenın karan aleyhınde Dev koymuş ve Aıar hakkındakı ka let Bakanı Kâmıl Ocak'ın ıse rar kalkmadığı lakdırde butün lehınde gosterıler \apmıştır Ah Yalova halkı olarak tekrar bunan sıkı tedbırler sayesınde herluşmak uzer e dagılmıştır. hangı bir taşkınhğa meydan bırakılmamıştır. Sırn Acar'ııı ağabeyi Asrl Acar. Turk sporunu ve sporcusunu hımaye eden Devlet BakaVEFA FORVETİ ALTAY KALESINİ SIKIŞTIRIRKEN nı Sayın Kâmıl Ocak'a son be(Fotojrat: Tülây DİV1TÇİOGLU) yanlanndan dol*M teşekkur etmış ve «Karde^ım hakkında kaStad: D. Bahçe rar alan komite uyeleri mutlaka Hakemler: Macıt Sandana (4) değistirilmelidır.» demıştır. Mustafa Takımoğlu (4), Özcan Gurkaynak (5). . Altay Varol (7) Yılmaz (6), Zınnur (6) Enver (6), Rıza (8), Necdet (7) • Aytekin (6), Dofan (5), Behzat (3), (Feridun 3) Ayfer (5), Aydm (3) (Oğuz (4). Stad: Dolmabahçe ANKARA Bırınsı Türkiye Ligi: Hakemler: Naıl Dınçer (7) Vefa Radolovıç (7) Hasan (5>, Başkentteki günun Uk maçında SIRRI ACAR İÇÎN Yalovalılar, ellennde dövızler olduğu halde Ataturk Anıtı onunde . Alı Samı Yen Stadı: Cetın (5) Abdulmetın (6), Me Adnan Yılgıç (7), llhan KoksuGençlerbırlığı, Ankaragiicünü 31 15 00: Galatasaray ren (7) tın (6), Fikret (6) Nedım (4), mağlup ettl. G. BirUğınin üstünlü Feneroahçe (Saım 5), Guray (4), Bekır (51, Feriköy: Necdet (7) Erol (7), ğıi altında geçen maçın gollerinl 19 Mayıs Stadı Zekı (5), Savıç (5). Mujdat (7) Ethem (4) «Ruhı 6 ncı dakikada Zeynel, 43. dakl15 0). Sekerspor Be (5)», Ahmet (7), Zekenya (7) Stad : Ankaragücü. kada Burhan, 60 ıncı dakıkada Sa Ilk yarıya suratli başhyan Ve»ıkUş Hakemler : Ali Topçuoğlu (5), Rıdvan (5), Turgay (5) «Necdet lım ve 83. dakikada Yılmaz (A. fa, Altay kalesı onunde hâkımıyet Müfit Karabacak (5), Doğan Alsdncak Stadı (5)», Mehmet (4), tsmet (6), BilGucü) atülar. kurduysa da ılerlıyen dakıkalarla Acar (5). 15 33. Altınordu Burgın (5). bırlikte orta •'ahada gtizel oyun Hakemler Sabahattin LftdikU Petrolofıs : Yüksel (6) Yılsaspor Hacettepe: Surhat (6) Arif çıkaran Altay, oyunu denk duru(81 tlbaş Tuna (7), Yılmaz ömaz (6), tsmet (6) Cihat • Eskışehır'de: (6) Osman (5) Suphı (6), Nu nen (7) ma getirdı (S), Tınaz (6), Derya (6) 15 00. Eskışehır Mer rı (6), Turan (6) Ateş (4), Ortlk devrenın en biıyük fırsatını G. Bırligı: Selçuk (7) özcan Tamer (6), Hüsnü (5), Ahmet sın tdmanyurdu han (3), Kokten (3), Tuncer (3), 41. dakikada Altay yakaladı. E(61, Faık (51 Ali (71, Cevdet (61, (5). Temel (6). tlyas (6). İkıncı Türkiye Ligi: îhsan (4) şape bır pas yakalıyan Aytekın, Tevfık (61 özkan (61, HayretManisaspor : Saim (6) Hüse11U0. Beylerbeyı Ma Ferıkoyluler, yakaladıkları fırmusait pozısyonda olmasına rağtm (71, Salım (51, Burhan (91, ' yin (6), Hüsnü (6) Feridun latyaspor satlan, comertçe harcadı. 16. da Zeynel (71. rnen topu çıkış yapan Radolovlsportmenlerden kurulu, konsebevefendinin Bakanlık devri ol(6). Akın (6), Faruk (6) urkı>e Mılli Olımpıj at Ko13 00 Sarıyer Sakıkada tsmet'ın sutunu Surhat çın ellerıne teslim ettl. 44. daklyi bu derece vazife bilmezlikle A Gücu Aydm (51 Remzi (5), muştur. Çunkü, kendileri komiRüstü (6), Gürbüı (6), Muzafmitesi» Başkanı Burhan Karyaspor kosede kurtardı 35 dakıkada Iskada hakem Aytekın'ın ceza saitham etmezlerdi. Gerek bu hâHaydar (4) Yılmaz (51 • Fikrrt temizin faahyeti, görevi ve kafer (6). Sedat (5), Fevzi (6). Felek, Devlet Bakanı Kâ13 lo Altındağ Banhası içinde bıçılmesıne göz yum met'ın kaleye gıren kafa şutudisede, gerek omumi olarak (41, Nuri (51 Teoman (41, Do ' ANKARA rarlarma karşı tam bir güven mıl Ocak'ın dun «Komite» nın dırmaspor nu Nurı uçarak mutfahalede budu gporumazun bugunkü ve geleğan (71, Coşkun (61, Selçuk (61, Her iki takım da ellerıne greizbar etmislerdir. Bundan dolakararları konusunda verdığı be11.30. îzmırspor lundu. Ve muhakkak bır golu cekteki idare sekli hakkında ne Ikmci yan tamamen Vefanın A. Rıza (61. V.S. çırdıği fırsatlan değerlendıreyı, bn hâdiseden istifade edejanatı ele alarak Anadolu ATraDzonspor onledı. Beden Terbiyesi ile, ne sa\ın üstunluğu altmda geçtı. Ancak 1 memıs ve maç da 00 bıtmi'tır. jansma verdığı bır demeçte rek, kendilerine teşekkür etme13 30 Karşıyaka Ocak'la, ne de Turk spor camıFerıkoy 85. dakıkada Rıdvan'yi bır gununde olan kaleci VaroV. S. «Devlet elinde sporun ne kadar >i vazife bilirim. Edırnevpor asıyla bir ihtılâfımız oldufu ve ın ayağından «on fırsatı kaçırdı lu mağlup edemeyınce sahadan r geriledegi ve acz içinde bulunKONSEYtN KARARLARI 15 30 Bahkesırspor komitemizin selâhiyeti dısına E. T. tek puan alarak aynldı. duğu ber baliyle ortadadır» rteKasimpasa Son günlerde, «Türkiye Millî cıktığı kanaatinde değilimj Ercan TÜRCAN mıştır. 15 30: Kocaelıspor Olımpivat Komitesi Konseyi» «BİZtM KUSURUMCZ» Kastamonuspor Başkan Felek, demecınde, nin ki, bütün federasyonlann «TMOK» Başkanı Burhan FeHakemler: Mus'afa Oğultan 15.00: Konyaspor «Turkıye Mıllî Olimpiyat Kotemsilcileri dahildir ittifakla lek, daha sonra: «Yalnız bizım (5) Halil Erhan (6), tlhan Bumıtesmın en rahat çalıstığı Toprasspor aldığı bazı karariara, dolayısi)bir kusurumuz olduğunn göruHakemler: Abdi Parlakav (6), J'ukKiray (6) devnn Ocak'ın Devlet Bakanlı15 00: Kutahvaspor le Kâmil Ocak beyefendinin ga yornm. Biz, hâlâ ohmpıyat dâKemal Kınalı (6), Mıthat ÇatalEkrem KARPAT Adana Demirspor: Muharrem ğma rastladığını» behrtmış ve Gunesspor zetelere vermis olduğm bir bevasını ve millî olimpiyat komıka\a (6) (6), Bahn (7), Kubılay (5). CaHakemler : Hakkı Çaktırma (7), yanatını buçün okudum. Kendi15 00. Gıresunspor telerinin spordaki mevki ve \aANTALYA 4 Balkan Karafümrük: Mehmet (5) «Devlet Bakanı Kâmil Ocak hıt (6), K. Yaşar (8). Ah (7), Ah Ihsan Yiğit (7), Şaban lerine >anlış malumat verilmis, zifelerıni Devlet Bakanına da, Samsunspor masa tenıs şampıjonası seybeyefendiyi spor islerini tedviMehmet (51, Cevdet (5) Erdinç Yahya (3) (Yasm 6), Selâmı (6), Yenipazar (7). hattâ tahrik edilmis oldnğu ka>anı hükumete dahı, ıyi anlata15 00: Zonguldakspor rıne doyum olma\an maçlarre tayın olunduktan sonra tanı(6). Suleyman (51, Sadık (5) Hasan (5). Orhan (4), Vedat (5) Eskisehır Demırspor : Fuat (7) naatine \ardım. Çunkü Kâmil mamısısız ki, arasıra böyle tetstanbulspor dım. Pek medenî bir zattır. la sona ererken, bırmcıhkle«Ender (6)» Cengız (5), Kâzım Boluspor: Mehmet (8), Mete Ali (5), Mehmet (4) Cnm Ocak beyefendinin normal sartreddütier yaratılabilıyor» dedık13.30. Aydınspor Kendisine karsı hürmetim varrı Yugoslavya ve Romanya (6), îbrahim (5), Selâhattin (51, (6), îsmaü (5), Naıl (6), Suat hur (4), Yüksel (6), Remzi (4) lar altında bövle bir beyanat ten sonra şoyle konuşmuştur: lîsaüspor dır. Komitemizin isleri dola>ıekıplerı paylastı. (7) îbrahim (6), Vedat (6), Abmet (5), Fadıl (8), Er Yılmaz (51 «Erkan (6)» vermesine ne imkân, ne de lu15 30 • Denızlıspor siyle, vaki olan temaslarımız, «Ben, Devlet Bakanı Kâmil Orduspor: Hüsnu (4) NevBalkan şampıyonasınm nıdem (6), Yucel (7), Kâmran Fethl (7), Gedız (6), Olcay (5), znm vardı. Kaldı ki, böyle bir daıma tam mutabakatla netıceOcak beyefendinin hâdise ıle \e zat (5), Ahmet (61 Erol (51, hai klâsmanı şoyledır: (5) (Ertül 5). Muharrem (5). ıhtiyaç hissetmis olsalar önce 15 30 Adanaspor . An lenmis ve hiçbir zaman, kendikaranmızın bütun nnsnrlan ile Orhan (6), Turhan (5) Ençın Tek Bavanlar: 1. AlexanDuzcespor : Çetin (7) Halit ADAN4 komitemizin Beden Terbiyesine leri, «komite» raızin selâhiyeti talvıspoı ılk temaslarında vazıyetı anla(51, Teoman (41 «Abdullah (5)», dru (Romanya), (5), Sahap (4) Sıtkı (3), Adana D.Sponın baskısı altınulastıracağı kararları beklerler, hususunda en küçük bir teredÜçuncu Türkıye Ligi: yıp, bizi ve kendilerini üzuntüNmail (5>, Yener (6), Adnan (5>. Tek Erkeklerde: 1 Surbek Yakup (4), Erhan (5) Ahda geçen maçın tek golunü Yabn gecikirse, komitemiz yetkilıdüd dahi göstermemişlerdır» 15 *J: Uavutpasa Te den knrtaracaklarından emin olKaragumrut'un 2 1 kazandı(Yugoslavja), met (7), Abdullab (7), Faruk sin 85. ri'akikada attı. Ve maçı leri ve Beden Terbiyesi yetkilidedıkten sonra söyle devam et kırdağspor dugnm için, polemiğe girmek isğı maçta kırmızısiyahh takımÇıft Bayanlarda: 1 Alex(5), Cihat (4), Celâl (4). Adana D Spor kazandı. leri ile görüsürler ve gerçeği mıstır : temem, simdi bu münasebetle 15 00 Çorumspor dan Sulevman bir penaltı kaçırandru Mıhalco (Romanya), ESKÎSEHtR Hakkı UFTTK oğrenerek hem kendilerini bu sporumuz hakkında sahsi \e Ceyhdnspor «Knruluşundan beri, «Komite» dı ve gollerı 64. dakıkada KâEskısehır Demırspor DuzceÇift Erkeklerde: Negulesderece üzmezler, hem de ber naciz kanaatımi arzedeyim: 15.30. Muğlaspor . Kı miz birçok güçlükler ve anlazım, 66 dakıkatfa Ordu'lu Yener cu Rethı (Romanya), sporu 10 mağlup ettı Maçın ve biri sporda emek ve mevki saTESKİLÂTIN DURÜMU nkkalespor yıssıalıklarla karşılasmıstır. Fapenaltıdan ve 78 dakıkada ErKarma: 1. Resler Stipangâne golunü 65. dakıkada Yücel bıbi, amatör ve mukemmel Bugünkü teskilât ki bir 15 30 Tarsus Idmankat en rahat devri Kâmil Ocak kan kafa ile kaydettıler attı. cıc (Yugoslavya). devlet dairesidir kanunu ıle yurdu Nazıllıspor Hasmet ÎNÖNTEPE Asaf AYÇIL tüzük ve yönetmelikleri ile, 15.00. Elâzığspor Iskadrosn ıle teknık ve idarî kiJsenclcrunspor 1. KOSU: Favori: Veliefendi, fayeti ıle Turk sporunu idare15 00 Duzcespor EsPlâse: Şöhret, Sürpriz: Savur ye muktedir değıldir. Herkes KI. Demırspor 2. KOSU: Favon: Kaiser, Plâbu inançta bemmle beraberdır. 15 00. Luleburgaz se: Shirley, Bozi, Surpriz: CaKanundan baslayarak herse> i Beyoğluspor. yuga Batı normlarına ve ılmi usulle3. KOŞU: Favori: Dumanali, re göre kurmak gerekir. Devlet Plâse: Karasu, Murat, Sürpriz: Bakanı sayın Kâmil Orak'ı bekMüluh leyen agır ve mcsuliyetli is buANKARA I nci yıl Cezmı Or Uluslararası atletizm ya 4. KOŞU: Favori: Violet, Plâdur, küçük disiplin hâdiseleri urkiye Jokev Kulübünün düzenledığı 4 Ulus I rışmalan D Bahçede yağmurlu bir havad se: Besalet, Surpnz: Black Beaudeğil. Türk spor ıdaresı bir ara lararası Ankara Binıcılık yanşlanna dün HiHELSİNKİ ve ağır bır pistte yapıldı ve bu bakımdaı Hakemler: ömer Bolatlı (5) ty fakirlikten acze düsmiistü. Simpodrom Konkur sahasmda devam edılmiştır. dereceler duşuk oldu. Musabakalara Rumen atlet ' eynelmılel Basketbol Feaerasyonu burada yaptığı toplantıda, Ratip Anar (5), Sadettin Bora ı di hol tabsisatı, yılı içinde biti5. KOŞU: Favori: Nazan, PlâVarışmalarm, «Guelu» mukâfatmda yarışmacılar ler de katıldı. Avrupa Şampı>on Kulupler Basketbol Turnuvasınm kur'alaımı (5) rebilmek kavçnsuvla, rastçole se: Hüdaverdı, Berk; Surpnz : 120 metre uzunluğundakı parkurda 120 stntimlik çekmıstır. Teknik Sonuçlar: Ulküspor: Yılmaz (6) özer , harcamalar yüzünden mide (esaOkay, Çorabatur ^ânıaları aşmaya çalışmışlardır 100 M.: 1 Zarfıresen (Rumen) 111, 2 Ahme< Türkiye basketbol şampıyonu Altınordu'ya kur'ada Çekoslovakdına uğramıstır. Milvonlara mal (5), Muzaffer (6) özban (5) 6. KOŞU: Favori: Golden Rock, Guçlü mükâfatı yarışmasınm netıcesi soyledir: Yakacıklı (F B 1 114. ya şampıyonu Spartak çıkmıstır. llk maç 9 aralıktan önce Izmir'de, olan son «Balkan atletizm samKâzım (7). Yıldır (4) Hayn Plâse: Çığdem, Jandark; Sur1 Usteğmen Ateş Ağlı (Tepin ile) 53 6 sanıyede, 15M M.: 1 Muharrem Dalkılıç (Ank.l 4 01.2. ' ikıncı maç 16 aralıktan once Brno'da yapılacaktır. pivonası» nda Devlet Bakanımı(6), Raif (5), Vılmaz (5). Büyüt priz: Neuf Noir Levın Okçuoglu (Golden Road ile) 56.2 saniyede) 110 Engelli: 1 Eves Horge (Rumen) 14 7, 2 \ Türkiye kızlar basketbol şampıyonu olan Gazl Eğitım ıse Ruzın da bulnnmasını ne kadar ,sCençiz (5), Tuncer (4). 7. KOŞU: Favori: Hecflan. PlâYıldız mükâfatı Nurullah Candan (Ank 1 161. men Teknıca ıle karsılaşacaktır. tlk maç 11 kasımdan önce Ankaterdim. Teknik netice bakımınAfyonspor: Metin (4) Mefr , se: Sayılır, Sürpnz: Cevherhan 1 Vasılı Pınçıu (Gratij ile) 64 sanıyede, 2 Uzun: 1 Alâaddın Guç (FB 1 629. rada, ikıncı maç 18 kasımdan once Bükreş'te yapılacaktır. Kupp gadan 32 yıl önce Istanbul'da almet (4), Yılmaz (4) Zekai (5) ' 8. KOŞU: Favori: Canah, PlâV asılı Pınçıu (Gratıell ıle) 69 4 sanıyede. I Gulle: 1 Ahmet Olçen (FB) 11 93 lıplerı ıse bılâhare açıklanacaktır (Arkag Sa. 7. Sü. 2 de) Burhan (4), S«iai (4) Bekir j se: Oyvar, Kıymet, Surpnz : Uçuncu musabaka Mıthatpasa kupası, (uluslar j Cirit: 1 Ali Akçan E Şehır 43 68 Avrupa Kupa Gahplerı Turnuvasında ovnıyacak olan Fener(4). GüngSr (6). Tuncay (5), Cen Alseklavı, Çığdem arasıl Yuksek: 1 Nurullah Candan 1 80 bahçe tur atlamıştır Fenerbahçe ikıncı turda Hollanda Asvel Frangiz (6). Hatay (6). 3. Ligin tek maçı 9. KOŞU: Favori: Selmin, Plâ1 Engıl Mırel, Dervış ıle. 2 Kemal Öncü Si3000 M.: 1 Sukru Saban E. Sehır 8 51 6 sa Vılleurbanno galıbı ıle kar=ılasacaktır. İZMİK se: Tınaztepeli, Kılyos; Sürpriz: rus ıle, 3 Geno\ (Bulgar) Feri ıle, 4 Lânga 400 M.: 1 Curca (Rumen) 511, 2 Ali Erte berabere bitti AVRUPA GENÇLER SAMPİSONAS1 Ülkuspor. Yılmaz'ın attığı gol Dikmenli 'Romenl Sımplon ile E Sehir 51 6. Avrupa Gençler Basketbol Sampıyonası 1 1 5 ağustosta IspanKONYA Buraoakı 3 Turkile 10 ılk devreyı galıp bıtırmişII. KOŞU: Favori: Dılara, PlâYarışmalara bugun aynı parkurda devam edile | 4X1W: 1 Ankara 46 (. ynda yepılscaktır 12 mılletın katılacağı bu sampıyonaya ev anhıbı \e lıgının tek m»çında Konva •(• de ikınci devrede 85 ncı daki se: Bılge. Yılmazruşen. Surpnz: cekür. Tuncer BENOKAN< Idmanvurdu ıle Çanakkale 11 îspanyı otomatıkman, şamplyon Ru»>», Turluyt v« Vtınani'tan kakada Tun^ay'ın altıjı golle m«ç > Akberrak, Tokuçln berabere kaimiflârdır. tılacaklardır. Hürol BİLÂL 11 bıtmııtu. Çetin GÜREL • ^ luksel ERÜÇ Vefa: 0 Altay: 0 GÜNÜN PROGRAMI Feriköy : 0 H. Tepe:0 G. Birliği: 5 A. Gücü: 1 Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı konuştu Petrolof isi Manisaspor :0 :0 Balkan Masa E. D. Spor Diizce 1 0 Karagümrük Orduspor :2 : 1 Tenisi birinciliği sona erdi Ad. Demirspor : 1 Boluspor :0 A. Ordunun rakibi Çek F. Bahçe ise tur atladı Kuralar Helsinkide çekildi Ulküspor Afyonspor 1 1 B Konkurlarda Mirel ile > Cezmi Or Yarışlarında \ Oncü rakiplerini geçti | dereceler döşök oldu \ T
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle